Kommunfullmäktige

Under året som gått har Fi:s medlemmar arbetat mer med olika föreningar runt om i samhället plus förslag på sammanträdet än motioner och interpellationer. Nedan följer en sammanställning av de frågor Fi har arbetat med under året, samt vid vilka möten frågorna har behandlats.

201214

Tog kommunfullmäktige beslut i en fråga som Fi arbetat aktivt med under året:

Avyttring av fastigheten Boet 2:1 f.d. Boets skola.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att teckna gåvoavtal avseende fastigheten Boet 2:1 (f.d. Boets skola) med föreningen Boets skola.
2. Gåvoavtalet ska gälla från och med 2021-01-01.

Till detta möte hade det inkommit ännu ett medborgarförslag om att avvakta med försäljningen av Hamnstugan. Men denna fråga får vi vänta på till nästa år innan det blir något beslut.

201026

Med anledning av att styrelsen i Ödeshögsbostäder AB har fattat beslut om att aktualisera en försäljning av den så kallade hamnstugan i Hästholmens hamn hade det till detta möte inkommit ett medborgarförslag ”Stoppa försäljningen av Hamnstugan i Hästholmen”.
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Till kommunstyrelsens möte den 20111 hade ytterligare två skrivelser inkommit med samma önskan om att stoppa försäljningen av Hamnstugan.

Skrivelserna var från Hästholmens bygdegård och byaråd samt från Hästholmens båtklubb.

200914

Planeringsdirektiv 2021 med plan för 2022–2023 – Ödeshögs kommun.
Kommunfullmäktiges beslut var i enligt med majoritetens förslag. FI reserverar sig mot beslutet och yrkade bifall till Feministiskt initiativs förslag till planeringsdirektiv. Som det enda partiet i fullmäktige budgeterade Fi för medarbetare inom vården.

I korthet la vi till följande i den föreslagna budgeten

  1. att socialnämnden tilldelas ytterligare 140 tsek för att utreda sex timmars arbetsdag och delade turer.
  2. att hela summan (som preliminärt är 2 822 003 kr) som Ödeshögs kommun får från regeringen för att stärka äldreomsorgen, i första hand används för att avskaffa delade turer inom äldrevården.
  3. att kommunstyrelsen tilldelas ytterligare 400 tsek för att anställa ett oppositionsråd på deltid jämfört med majoritetens framlagda budgetförslag.
  4. att ovannämnda budgetjusteringar om sammanlagt 540 tsek finansers genom att minska överskottet i majoritetens framlagda förslag till driftsbudget.

200615

Var det dags att få svar på Fi:s motion – Anordnande en scen för Kulturskolan i samband med renovering av sporthallen på Lysingsskolan
Kommunfullmäktiges beslutade att avslå motionen men att uppdra åt Planeringsberedningen beaktar frågan i sitt fortsatta budgetarbete.

Kommunfullmäktiges beslutade att återremittera ärendet gällande Boets skola och sporthall för att möjliggöra att hänsyn tas till inkomna medborgarförslag.

200316

Vid detta möte gjorde Fi gemensam sak med Moderaterna genom att reservera sig mot beslutet att avslå motionen ”Videostreaming och digital närvaro och voteringsförfarande på kommunfullmäktiges sammanträden”

Till detta möte hade det inkommit ett medborgarförslag gällande Boets skola och sporthall. Det blev starten för ett stort arbete från Boets byalag och olika partier (däribland Fi) under hela våren och hösten 2020.

200203

Till mötet hade FI inkommit med en enkel fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande angående besparingar inom kulturskolan.

På samma möte reserverade sig Fi skriftligt mot beslutet ang. taxor gällande hyra av sporthallar samt simskola.
”Förslaget till taxor 2020 antas med ändringen att simskoleavgift/elev 2020 ska vara oförändrat 200 kronor.”

191118

Årets ”tyngsta” kommunfullmäktigemöte med beslut om skattesatsen för 2020 samt planeringsdirektiv 2020 med plan för 2021-2022. Återigen var FI aktiva i debatten.

Mötet inleddes med att Fi ställa en ordningsfråga.

Ordningsfråga skattesatsbudget

Feministiskt initiativ lämnade in en skriftlig reservation: ”Vi anser att den beslutade skattesatsen innebär stora inskränkningar i den kommunala verksamheten och skapar ett accelererande besparingsbehov under 2021 och 2022. En höjning med 1,20 kronor istället för 1,00 kronor skulle motverka detta.”

Yrkande+skattesats+Fi

Till dagens möte hade Fi även lämnat in en motion ” Införande av allmänhetens frågestund vid kommunfullmäktiges möten”

Motion+Fragestunder

191028

Ännu ett möte där FI var mycket aktiva i debatten. Vi fick bland annat svar på våra interpellationer. FI framförde flera synpunkter på delårsbokslutet och yrkade på bifall till Miljöpartiet de grönas motion ” Statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet, våtmarksutredning i Ödeshögs kommun”
Läs våra yttrande i denna PDF.

Yttranden 191028

190916

Interpellation Fyren

Interpellation Parkeringsövervakning

Interpellation Hästholmens hamn

190903

FI:s Kommentarer och förslag angående samråd om
Översiktsplan för Ödeshög

190204

SAMTLIGA PARTIER I OPPOSITIONEN STÄLLDE SIG BAKOM VÅRT FÖRSLAG.

I kvällens kommunfullmäktige yrkade vår representant på att införa ersättaryttrande i nämnder och styrelser. Det skulle innebära att ersättare som inte tjänstgör kan få sin mening anteckna till protokollet. Detta är något de flesta regioner, landsting och kommuner tillämpar. Vi argumenterade för att ersättaryttrandet ökar delaktigheten, intresset och är demokratifrämjande. Dessvärre röstade kd, s och c ner förslaget, utan vidare motivering.

Vi undrade och undrar fortfarande vad majoritet är rädda för när de röstar ner ett förslag som inte kostar något, vare sig i pengar eller andra resurser men som skulle främja demokratin i kommunen.

190130
Yttrande angående ”Naturvårdsprogram för Ödeshög”

avgivet av Miljöpartiet och Feministiskt initiativ (PDF)

10 december 2018

Förra veckan beslutades kommunens budget för 2019 i kommunfullmäktige. Eftersom Fi Ödeshög inte har varit med i budget förhandlingarna i maj, har vi inte haft insyn i hela processen. Däremot var det två saker vi anmärkte på och tog ställning för under KF.

  1. Ridklubben Alvastraryttarna har ett lån hos kommunen sedan 2004 då ridhuset skulle byggas för att uppfylla säkerhetskrav. Lånet och de räntor på ca 13 000 kr/året som Alvastraryttarna måste betala är betungande för föreningens ansvariga och medlemmar. De upplever att situationen är nästintill ohållbar och att de sliter för att försöka få det att gå runt. Alvastraryttarna gör ett fantastiskt arbete och erbjuder barn och ungdomar en meningsfull fritid. Något som KD, C och S har sagt att de vill prioritera under den kommande mandatperioden. Feministiskt initiativ Ödeshög ville att kommunen skulle efterskänka sin fordran på Alvastraryttarna.
  2. Den 19 november trädde en ny föreskrift i kraft från Arbetsmiljöverket (AFS 2018:4 §16). Den nya föreskriften kompletterar de gamla basala hygienföreskrifterna från Socialstyrelsen, och tydliggör att det är arbetsgivarens ansvar att fullt bekosta, anskaffa och tvätta arbetstagares kläder. De verksamhetsområden som berörs är äldreboende, hemtjänst, LSS boende och hälso- och sjukvård. Men kostnaden för denna åtgärd fanns inte med i den förslagna budgeten för Ödeshögs kommun 2019. Eftersom skyldigheten redan har inträtt anser Feministiskt initiativ att medel för detta ska tillskjuts i anslaget för socialförvaltningen i budget för 2019.

Båda dessa förslag röstades ner. Men det väckte en lång debatt som var viktig. Vi anser att det är viktigt att synliggöra hur kommunen fördelar resurser till olika föreningar. Vidare beklagar vi att det slutligen bara var MP och ÖP som ställde sig bakom förslaget att tillskjuta mer medel till socialförvaltningen för att uppfylla lagkravet. Istället tvingas nu förvaltningen att ta medel ur kärnverksamheten för att bekosta lagkravet. Detta kommer framförallt att drabba personal och brukare i verksamheter som socialförvaltningen ansvarar för och som redan verkar under ansträngd budget.

Inför nästa års budget kommer vi att vara bättre insatta då vi får insyn i hela processen. Efter nyår kommer ett schema för medlemsmöten och aktiviteter för våren 2019. Det är mycket spännande som väntar och alla behövs för att göra det viktiga arbetet möjligt.

12 november 2018

Till mötet hade F! förberett sig för beslutet gällande Mångfaldspolicy inkluderat handlingsplan vid trakasserier.

Nuvarande riktlinjer och rutiner avseende trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier granskades under våren 2018 av Diskrimineringsombudsmannen (DO). DO bedömde att handlingen inte uppfyller kraven och behöver revideras.
FI yrkade på att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen i syfte att ta fram en konkretiserad handlingsplan som även omfattar aktiva åtgärder för kommunens arbete mot diskriminering. Vilket avslog, F! begärde omröstning och reserverad sig mot beslutet och lämnade in följande protokollsanteckning:

”Feministiskt initiativ yrkar på återremiss av ärendet ”Mångfaldspolicy inkluderat handlingsplan vid trakasserier Dnr 2018/00248” på grund av nedanstående anledningar.

1. Mångfaldspolicyn bör gå längre än att bara uppfylla lagens krav, vilka vi ser som minimikrav. Detta gäller särskilt ”Mål” och ”Rutiner och riktlinjer etc” där formuleringarna bör vara tydligare.

2. Handlingsplanen är för summarisk och behöver konkretiseras genom att

a) undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller om det finns andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten

b) analysera orsaker till upptäckta hinder och risker

c) vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas

d) följa upp och utvärdera arbetet enligt a–c

I kommunstyrelsens förslag ser vi inte dessa steg och det finns inga aktiva åtgärder angivna för att motverka diskriminering. Den föreslagna handlingsplanen beskriver endast åtgärder då ”skadan redan har skett”.

SKL har på sin  en ”Verktygslåda för lika rätt” samt specifikation av aktiva åtgärder mot diskriminering.

Vi önskar en konkret mångfaldsplan i enlighet med SKL:s ”Verktygslåda för lika rätt” och ”Specifikation av aktiva åtgärder mot diskriminering. Vi vill se att några konkreta mätbara mål tas fram med tidsplan och att man tydligt uttrycker vem som är ansvarig för de olika delarna i planen. Planen ska även innehålla uppföljning/redovisning.”

15 Oktober 2018

Vid sitt första möte kommunfullmäktige gjorde Baharan Raoufi-Kvist debut i talarstolen.

Frågan gällde parkeringsövervakning i Ödeshögs kommun.

När kommunfullmäktiges politiker skulle besluta i frågan protesterade Baharan. F! ifrågasatte om parkeringsövervakning verkligen behövs, och ville att bygg- och miljönämnden ska utreda om orten har problem med efterlevnad av regler idag. Tyvärr fick vi inte  gehör för vårt förslag.

Feministiskt initiativ reserverade sig mot beslutet med följande motivering:

”Ärendet har beretts i flera etapper och har sitt ursprung i ett medborgarförslag, som vid ett beslut i fullmäktige kommer att påverka enskilda och kommunens framtoning i hög grad. Beslutsunderlaget är digert men ändå inte tillräckligt för ett sådant beslut, anser vi.

Vi saknar en problemanalys som påvisar behovet av parkeringsövervakning och hur stort ett eventuellt problem med felparkeringar är.

Utan problemanalys riskerar det angivna syftet med införandet av parkeringsvakt bli utan större effekt, annan än en kostnad. Som syfte anges att främja trafiksäkerheten, förbättra trivseln samt säkra framkomligheten för utrycknings- och servicefordon. Är dagens situation besvärande för trafiksäkerheten? Har utrycknings- och servicefordon problem att ta sig fram idag? I vad mån kommer trivseln att förbättras med parkeringsövervakning?

Problemanalysen bör helst bygga på någon form av mätningar av förekommande felparkeringar och visa var i samhället problem verkar uppstå.

Om problemen inte visar sig de facto vara så stora, att parkeringsövervakning kan anses motivera kostnaden och en striktare framtoning, bör det utredas om andra åtgärder kan vara bättre. I detta finns en koppling till § 105, ärende 4, där det antas, att »parkeringsövervakningen ska finansiera sig själv«. Underlag för ett sådant antagande saknas.”